Gebruiksvoorwaarden

 

 

A.      Belangrijke juridische informatie

1.    Welkom. Samen met onze dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen bieden we u deze website op basis van de volgende gebruiksvoorwaarden ("voorwaarden"). Wanneer u deze website gebruikt, gaat u ermee akkoord zich te houden aan de onderstaande voorwaarden. Als u niet akkoord bent met één van deze voorwaarden, gebruikt u deze website niet. Als u vragen hebt over deze voorwaarden, neemt u contact met ons op.

 

B.    Informatie over intellectueel eigendom

1.    De materialen op deze website zijn Copyright 2014 van ons bedrijf en alle rechten zijn voorbehouden. Elementen van deze website (bijvoorbeeld het design of de lay-out) zijn beschermd door wetgeving over handelsopmaak, handelsmerken, oneerlijke concurrentie en andere wetten, en mogen niet ten dele of geheel worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, nagemaakt, verkocht of op een andere wijze worden gebruikt voor een doeleinde waarvoor wij niet uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. Er mag geen enkel logo, afbeelding, geluid of foto van deze website worden gekopieerd of doorgestuurd zonder dat wij u hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben gegeven. Producten, processen en technologieën die in deze materialen worden beschreven, kunnen onderwerp zijn van andere intellectuele eigendomsrechten die aan ons zijn voorbehouden en die zijn hieronder niet gelicentieerd.

2.    U hebt bij dezen het recht om deze materialen te bekijken, af te drukken en te distribueren onder de volgende voorwaarden:

2.1          De materialen kunnen worden gebruikt (a) voor gebruik bij de aankoop en verkoop van producten waarnaar op deze website wordt verwezen door mogelijke klanten ten voordele van ons zoals beoogd door of in overeenstemming met deze website; of (b) uitsluitend voor informatiedoeleinden, persoonlijke doeleinden of niet-commerciële doeleinden.

2.2          Een kopie van deze materialen of een onderdeel ervan moet onze copyrightverklaring bevatten.

Materialen van deze website mogen niet worden gekopieerd of geplaatst op een netwerkcomputer of via enige media worden verzonden.

2.3          Er mag geen enkele wijziging in de materialen worden aangebracht buiten of verderstrekkend dan deze specifieke doeleinden.

2.4          We hebben het recht de voorafgaande rechten op elk moment te herroepen of te wijzigen.

3.    Gebruik van materialen van deze website voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. (Gebruikers van de US Government - gebruik, duplicatie of vrijgave door de United States Government is onderhevig aan de beperkingen die worden vermeld in DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) en FAR 52.227-19 en andere opvolgende regelgevingen die van toepassing kunnen zijn.)

4.    Bepaalde handelsmerken en logo's op deze website zijn onze handelsmerken of geregistreerde handelsmerken. Andere productnamen die op deze website worden genoemd, kunnen de handelsmerken van hun betreffende eigenaren bevatten.

 

C.    Disclaimer voor garanties

1.    DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDT U OP "AS IS"-BASIS VERSTREKT, UITSLUITEND VOOR UW EIGEN INFORMATIEDOELEINDEN, ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EN ZONDER ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VOOR VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUK. IN SOMMIGE JURISDICTIES MOGEN IMPLICIETE GARANTIES NIET WORDEN UITGESLOTEN, DUS HET BOVENSTAANDE IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. Deze informatie kan technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten, en de informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, bijgewerkt of verwijderd. We kunnen op ieder moment verbeteringen en/of wijzigingen doorvoeren in de in dit materiaal beschreven producten en/of programma's. Daarnaast vertegenwoordigen de data op deze website typische waarden voor de genoemde producten. Omdat variabelen in het gebruik een belangrijke factor zijn voor de prestaties van de producten, dient deze informatie slechts als een algemene leidraad. Wij aanvaarden geen verplichting of aansprakelijkheid voor het gebruik van deze informatie. TENZIJ WE SCHRIFTELIJK ANDERS OVEREENKOMEN, VERSTREKKEN WE GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, EN DOEN WE AFSTAND VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES, WAARONDER GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE OF NIET-INBREUK OP PATENTEN. WE ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE BUITENGEWONE OF INCIDENTELE SCHADE, OF GEVOLGSCHADE. Uw enige oplossing voor een defect product, niet-overeenkomend product of probleem met de prestaties is de vervanging van het betreffende product of terugbetaling van de aankoopprijs. Uitzondering voor EU-burgers: ALS U IN DE EUROPESE UNIE WOONT, SLUITEN WE ONZE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DOOD OF PERSOONLIJKE VERWONDING DOOR NALATIGHEID NIET UIT EN BEPERKEN WE DEZE NIET.

2.    Bovendien verstrekken we geen enkele verklaring of garantie over enige andere website die je via deze website opent. Door ons verstrekte links naar dergelijke websites worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt en impliceren niet dat wij die websites of de inhoud ervan goedkeuren. WIJ ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BUITENGEWONE OF ANDERE SOORTEN VERVOLGSCHADE VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF EEN ANDERE GELINKTE WEBSITE, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE INKOMSTEN, ZAKELIJKE ONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS, ZELFS ALS WIJ NADRUKKELIJK ZIJN GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

 

D.    Beschikbaarheid en prijzen van producten

1.    De prijzen en beschikbaarheid van de producten op deze website kunnen op ieder moment zonder enige kennisgeving naar ons oordeel worden gewijzigd. We hebben het recht om bestellingen voor producten die met een foutieve prijs in de prijslijst staan te weigeren. We hebben het recht om bestellingen te weigeren of te annuleren, ook als de bestelling al is bevestigd en de kosten van uw creditcard zijn afgeschreven. Als de aankoop al van uw creditcard is afgeschreven en uw bestelling wordt geannuleerd, schrijven we het betreffende bedrag onmiddellijk over naar het rekeningnummer van uw creditcard. Tenzij we schriftelijk anders overeenkomen, gelden de Verkoopvoorwaarden voor alle verkoop van producten en diensten als "verkoper". Met betrekking tot verkoop door één van onze dochterondernemingen in Nederland zijn Uniforme verkoopvoorwaarden Nederland van toepassing op alle verkoop van dergelijke producten of diensten.

 

E.    Leveranciers en verkopers

1.    Tenzij we schriftelijk anders overeenkomen, gelden de Standaard aankoopvoorwaarden voor de aankoop van alle producten en diensten door ons als "koper".

 

F.    Verzenden van uw gegevens

1.    Lees ons privacybeleid voor algemene informatie. We willen GEEN vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van u ontvangen via onze website. Alle informatie of materialen die we via onze website ontvangen, buiten uw persoonlijke identiteitsgegevens, worden zoals uitgelegd in ons privacybeleid als NIET-VERTROUWELIJK beschouwd. Door ons informatie of materialen te verzenden via deze website of andere elektronische middelen, geeft u ons onbeperkte, onherroepelijke toestemming om dergelijke informatie of materialen te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, te tonen, te verzenden en te distribueren. Verder gaat u ermee akkoord dat wij vrij zijn om de informatie of materialen, waaronder ideeën, knowhow, concepten of technieken, kosteloos voor enig doeleinde te gebruiken.

 

G.   Intellectuele eigendomsrechten van anderen

1.    Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verzoeken onze bezoekers hetzelfde te doen. Als u denkt dat uw werk of handelsmerk op een manier is gebruikt die mogelijk een inbreuk inhoudt op de copyright of het handelsmerk, kunt u contact opnemen met onze vertegenwoordiger, die u kunt bereiken op:

Copyright and Trademark Counsel

901 Third Avenue South, Minneapolis, MN 55402

1.800.825.7727

1.612.486.7979

trademarks@valspar.com

2.    Neem het volgende op in uw melding:

2.1.         Een handgeschreven of elektronische handtekening van de persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief copyright of handelsmerk waarop inbreuk is gemaakt;

2.2.         Een omschrijving van het werk of het handelsmerk waarop volgens u inbreuk is gemaakt;

2.3.         Een omschrijving van de locatie waar het materiaal dat de inbreuk veroorzaakt te vinden is op de website, inclusief een URL naar de pagina met het betreffende materiaal;

2.4.         Uw adres, telefoonnummer, e-mailadres en alle andere gegevens die redelijkerwijze voldoende zijn om ons in staat te stellen contact met u op te nemen;

2.5.         Een verklaring van u dat u ervan overtuigd bent dat de copyright- of handelsmerkeigenaar, diens vertegenwoordiger of de wet geen toestemming geeft voor het betreffende gebruik; en

2.6.         Een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw verklaring accuraat is, en dat u de copyright- of handelsmerkeigenaar bent, of bevoegd om namens de eigenaar te handelen, van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt.

3.    Als u van mening bent dat inhoud waarop copyright van toepassing is ongeoorloofd van onze website is gehaald of dat toegang tot materiaal ongeoorloofd onmogelijk is gemaakt, kunt u een counter-melding naar de bovengenoemde vertegenwoordiger sturen. Een dergelijke counter-melding moet de volgende informatie bevatten:

3.1.         Uw handgeschreven of elektronische handtekening, of die van een bevoegde vertegenwoordiger;

3.2.         Een omschrijving van het materiaal dat volgens u ongeoorloofd is verwijderd of waarvan de toegang volgens u ongeoorloofd ongedaan is gemaakt, en de locatie waar het materiaal zich bevond voordat het werd verwijderd of de toegang ongedaan werd gemaakt;

3.3.         Een verklaring van u, gemaakt op straffe van meineed, dat u er op goed vertrouwen van overtuigd bent dat het materiaal is verwijderd of ontoegankelijk is gemaakt ten gevolge van een fout of verkeerde identificatie van het betreffende materiaal; en

3.4.         Uw naam, adres en telefoonnummer, en een verklaring dat (i) u instemt met de jurisdictie van de federale rechtbank voor het juridische district waarin het betreffende adres zich bevindt of, als uw adres buiten de Verenigde Staten is, met een gerechtelijk district waarin wij ons bevinden, en (ii) dat u betekening accepteert van de eiser die onze toegewezen vertegenwoordiger de melding deed toekomen van de vermeende inbreuk of een vertegenwoordiger van deze persoon.

 

H.   Diversen

1.    Wij beheren en leiden deze website vanuit ons hoofdkantoor in de Verenigde Staten en garanderen niet dat de materialen geschikt zijn of beschikbaar voor gebruik op andere locaties. Informatie die wij op het internet publiceren kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar onze producten en services die niet aangekondigd of beschikbaar zijn in uw land. Dergelijke verwijzingen houden niet in dat wij van plan zijn dergelijke producten of services in uw land aan te kondigen. Raadpleeg uw lokale contactpersoon voor informatie met betrekking tot de producten en services die voor u beschikbaar zijn. Tenzij expliciet anders vermeld, zijn alle marketing- of promotiematerialen op deze website uitsluitend gericht aan personen, bedrijven of andere entiteiten in de Verenigde Staten. Als u deze website gebruikt van buiten de Verenigde Staten, bent u volledig verantwoordelijk voor compliance met toepasselijke lokale wetten, waaronder maar niet beperkt tot de invoer- en uitvoerregels.

2.    De materialen op deze website zijn onderhevig aan de United States Export Administration Laws and Regulations. Omleiding van dergelijk materiaal in strijd met de wetgeving van de Verenigde Staten is verboden. Noch de materialen, noch enige informatie die wordt verkregen door middel van het gebruik van de website, mag direct of indirect worden verkregen voor, verzonden, overgedragen, of wederuitgevoerd naar versperde of onder embargo vallende landen, dan wel hun burgers. Tevens mogen noch de materialen noch de verkregen informatie worden gebruikt voor nucleaire activiteiten, chemisch-biologische wapens of raketprojecten, tenzij uitdrukkelijke toestemming is verleend door de United States Government. U moet zich strikt houden aan alle exportwetgeving van de Verenigde Staten en de volledige verantwoordelijkheid op u nemen voor het verkrijgen van licenties voor uitvoer of wederuitvoer indien vereist.

3.    Op iedere actie in verband met deze voorwaarden is het recht van de staat Minnesota van toepassing, zonder rekening te houden met de keuze of bepalingen inzake wettelijke conflicten van enige jurisdictie. U gaat ermee akkoord zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Minnesota, voor de beslechting van alle geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze voorwaarden en/of uw gebruik van de website.

4.    We hebben het recht deze voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te herzien door deze publicatie bij te werken. Indien u de website blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen zijn gedaan, geeft u aan dat u de herziene voorwaarden accepteert. Deze website kan andere eigendomsverklaringen en gebruiksvoorwaarden bevatten, die ook geraadpleegd en gevolgd dienen te worden.